About Marathi-ebooks | Terms & Conditions | Contact Us

 

 


Marathi  English

 

 

 

आपले आवडते पुस्तक शोधा . . .

 

पुस्तकाचे नाव :

 

 

लेखकाचे नाव :

 

 

संत साहित्य *

 

दासबोध , ज्ञानेश्वरी भावार्थदीपिका,रामरक्षा

 

कोश वाङ्मय आणि ऐतिहासिक

 

भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास., स्त्री-पुरुष तुलन, सभासदांची बखर, आज्ञापत्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कोश, गावगाडा, पाचीन विज्ञान (विज्ञानेतिहास), भूशास्त्र आणि जीवशास्त्र इतिहास (विज्ञानेतिहास) माझा प्रवास,भगवान बुद्ध पूर्वार्ध, भगवान बुद्ध उत्तरार्ध, राजवाडे लेखसंग्रह, म्हणी:विश्वकोश

 

कविता

 

महाराष्ट्रगीत, बालकवींच्या काही कवित केशवसुतांच्या काही कविता, बालकवींच्या आणखी कविता , केशवसुतांच्या 76 कविता, गीतांजली रविंद्रनाथांची माझ्या मराठीत, बहिणाबाई चौधरी यांची गाणी

 

नाटक

 

संगीत शारदा संगीत शाकुंतल, संगीत राजसंन्यास, संगीत मृच्छकटिक, संगीत रामराज्यवियोग, संगीत भावबंधन प्रेमसन्यास

 

कथा, कादंबरी, सामाजिक

 

ह्र्दय, उपकारी माणसे, अभ्र पटल,

आकाशगङ्गा

 

 

 

About Marathi-ebooks  |  Terms & Conditions  |  Contact Us

Powered By SGK Technology Copyright 2008 www.marathipustake.org - All Rights Reserved.